roadmap interconnect

v155
Korekta przeliczania netto/brutto dla PL
v154
Poprawa tworzenia Zagranicznych transakcji
v152,153
Poprawki stabilności
v151
Dodano spowolnienie podczas synchronizacji gdy występuje bardzo dużo wariantów. Powodowało to przekroczenia api przy dużej bazie produktów do synchronizacji
v150
Zaimplementowano nowe funkcje wykrywania podatku vat. Obecnie jest bardziej precyzyjna
Dodano notyfikacje w oknie głównym podczas pobierania towarów z BaseLinker
v149
Naprawiono złe przeliczanie groszy na dokumencie ZK w niektórych przypadkach zamówień
v148
Dodano możliwość zdefiniowania grupy dla dokumentów FS i PA
v147
Poprawiono tworzenie korekt do faktur kiedy skutek jej jest odłożony lub wycofany
Poprawiono tworzenie dokumentów zagranicznych
v146
Dodano możliwość dodatkowego wpisu w uwagach dla korekt faktur
v138
Poprawiono skracanie adresu do 60 znaków jeśli w zamówieniu BL przekroczono jego długość. Powodowało to że nie można było utworzyć ZK
v137
Poprawiono mapowanie płatności dla gotówki i przelewów
v136
Dodano wyszukiwania kontrahentów po numerze telefonu
Poprawiono zapętlenie się odczytu zamówień kiedy zamówienie w baselinker jest puste
Dodano możliwość powiadomienia o kończącym się abonamencie
Nowa wersja konfiguratora Rodzaju transakcji vat. (może wymagać ponownej konfiguracji po aktualizacji)
v135
Dodano mapowanie kontrahentów po adresie e-mail
v134
Poprawiono korygowanie faktur cząstkowych
Poprawiono problem tworzenia zamówień wielopozycyjnych z obcą walutom
Poprawiono usuwanie znaków diakrytycznych na znaki utf 8 przy zamówieniach zagranicznych z nierozpoznaną czcionką
Dodano przesyłanie Państwa w adresie klienta dla zamówień z Subiekta do Baselinker
Dodano możliwość przesyłania uwag z dokumentu ZK do pola uwagi w Baselinker podczas wysyłania zamówienia z Subiekt do Baselinker
Poprawiono mapowanie płatności
v133
Poprawka błędnie rozpoznawanych sposobów płatności dla numeracji rozszerzonej
v132
Dodano możliwość dodania numeracji dodatkowej dla dokumentów WZ
v131
Dodano mapowanie numeracji rozszerzonej po sposobie płatności
v130
Dodano mapowanie kontrahentów po sposobie płatności
v129
Dodano przesyłanie adresu dostawy do zakładki Adresy z baselinker podczas tworzenia ZK
Dodano skracanie pliku log.txt do 10MB
Dodano możliwość tworzenia korekt dla utworzonych faktur
Dodano osobne czasy synchronizacji dla towarów
Przebudowano interfejs modułu Ustawienia logowania, Wyzwalacze, Towary, Eksport dokumentów, Informacje zwrotne
v128
Dodano możliwość umieszczenia daty ważności w atrybucie produktu w baselinker podczas tworzenia ZK
v127
Jeśli włączone blokowanie ZK system wypisze produkty w uwagach jeśli stan jest zbyt mały
Poprawiono wirtualizacje kompletów która nie brała pod uwagę kompletów już zmontowanych
Dodano możliwość przesyłania dat ważności do pola dodatkowego produktu według daty najstarszej lub najnowszej partii BETA
v126
Dodano możliwość blokowania tworzenia kontrahenta oraz ZK jeśli podczas próby stworzenia dokumentu stan z któregoś z produktów na magazynie Subiekt jest niewystarczający
v125
Dodano tworzenie kontrahentów standardowych lub jednorazowych z podziałem na klient podał NIP lub nie podał
v123,v124
Poprawiono błąd uniemożliwiający tworzenie kontrahenta w specyficznych sytuacjach.
v122
Dodano rozszerzenia o wybór Państwa dostawy lub Państwa faktury w modułach "Numeracja dodatkowa", "Mapowanie płatności", "Mapowanie kontrahentów" oraz możliwość wyszukiwania kilku fraz zapisanych po przecinku
v121
Dodano możliwość określenia dat ZK oraz FV podczas tworzenia dokumentu
v120
Dodano możliwość mapowania grupy kontrahentom na podstawie pól z baselinkera
v119
Dodano możliwość wyboru czy chcemy umieszczać koszt transportu na dokumentach
Dodano możliwość wyboru kategorii dokumentu podczas tworzenia WZ
Zmniejszono rozmiar programu
v118
Poprawiono wirtualizacje kompletów przy składnikach cząstkowych
Naprawiono błąd za długiej nazwy przesyłki dla pozycji jednorazowej
Zmieniono wygląd zakładki mapowanie płatności dodając 2 dodatkowe pola
v116, v117
Poprawiono rozpoznawanie płatności dla gotówki oraz Przelewu które w niektórych sytuacjach nie chciały się mapować
v115
Poprawiono montowanie zastawu kiedy liczba dostępnych zestawów jest większa niż potrzebnych w zamówieniu
v114
Dodano możliwość tworzenia wielu serii dokumentów na jednym magazynie
Poprawiono montowanie zestawów. Jeśli już jakieś zestawy są zmontowane to integrator domontuje tylko brakującą ilość
v113
-Poprawiono tworzenie faktur do paragonów które w wyjątkowych przypadkach zawieszały proces tworzenia dokumentów
-Dodano możliwość rozszerzenia numerów serii dla FS, PA, ZK
-Zmieniono sposób logowania do systemu subiekt
v112
-Poprawiono przekazywanie stawek vat zagranicznych
v111
-Dodano możliwość zablokowania tworzenia paragonu jeśli zamówienie jest zagraniczne lub w walucie obcej (Synchronizacja>>Fiskalizacja>>Zablokuj paragon)
v107,108
-Poprawiono uzupełnianie płatności która w wyjątkowych sytuacjach mogła tworzyć płatność częściową
-Dodano możliwość blokowania tworzenia dokumentu jeśli nie wykryto żadnego mapowania płatności
v106
-Dodano stawki vat dla przesyłki oraz możliwość wyboru usługi jednorazowej lub z pozycji towarowej Subiekt
v105
-Zoptymalizowano tworzenie faktury do paragonu
v104
-Poprawiono sprawność tworzenia paragonów
-Dodano do wyboru dodatkowe stawki vat dla przesyłki w zamówieniu (Synchronizacja>>Towary>> VAT przesyłki)
v103
-Poprawiono przekazywanie walut z Baselinkera do Subiekta podczas tworzenia ZK
-Dodano nowy mechanizm logów. od teraz plikiem raportów będzie log.txt i nie przekroczy on 30MB pojemności.
v102
-Dla dokumentów PA, FV oraz FV + PA dodano możliwość domontowania zestawów jeśli przed wystawieniem dokumentu rozliczeniowego został taki zestaw pobrany np w innym zamówieniu w Subiekcie
v101
-Naprawiono przesyłanie paragonu jeśli ustawiono usuwanie zk po jego stworzeniu
-Dodano możliwość przesyłania wielu cenników
-W module narzędzia, Towary do Baselinker dodano możliwość przesłania zdjęć
-Poprawiono oznaczanie duplikatów kiedy wariant jest duplikatem produktu prostego
v100
-Naprawiono moduły w narzędziach które zawieszały proces
-Dodano możliwość wyboru kategorii dokumentu ZK
v99
-dodano parametr podczas tworzenia kontrahenta Podatnik vat zarejestrowany w UE jeśli jego status w VIES jest aktywny
v98
-Poprawki dla transakcji WSTO
v97
-Naprawiono problem z ucinaniem części adresu przy jego długiej wieloczłonowej nazwie
v96
-Poprawka krytyczna uniemożliwiająca tworzenie paragonów i faktur (wysoki priorytet aktualizacji)
v95
-Dodano informacje w uwagach jakich produktów brakuje w subiekcie jeśli jest ich za mało by stworzyć dokument rozliczeniowy.
v94
-Dodanie odłożonego skutku magazynowego. (wymagany niebieski +)
v93
-Naprawiono tworzenie faktur do paragonów które w pewnych okolicznościach generowały błąd
v92
-Poprawa tworzenia i inicjalizacji wewnętrznych wątków procesów COM co zwiększa wydajność obliczeniową systemu oraz ma zapobiegać kolizji zdarzeń synchronizacyjnych.
v91
-Dodano specyficzne warunki dla klientów z nip i bez nip dla transakcji OSS
-Poprawiono wykrywanie kontrahentów po nip
v90
-Dodano możliwość przesyłania dokumentu ZW do pola dodatkowego w Baselinker
v89
-Poprawiono tworzenie klienta jednorazowego kiedy nazwa firmy jest za długa
v88
-Poprawiono długość nazwy przekazywaną z Baselinker dla firm
-Dodano możliwość aktualizacji tagów przed wystawieniem dokumentu rozliczeniowego
-Dodano możliwość skalowania okna
v87
-Poprawiono przesyłanie podatku vat dla przesyłki jako pozycji jednorazowej
v86
-Dodano obsługę wszystkich walut dla dla transakcji WSTO_OSS
v85
-Dodano mapowanie kontrahentów po numerze nip
v84
-Dodano przesyłanie Państwa dla klienta jednorazowego
-Dodano możliwość tworzenia dokumentów WSTO - OSS, EX, WDT oraz przypisanie im walut
-Dodano algorytm pobierania kursów walut z NBP (kursy walut są niezależne od programu subiekt)
v83
-Poprawki wewnętrzne synchronizacji oraz optymalizacji synchronizacji lokalizacji
v82
-Dodano możliwość wyboru grupy kontrahenta przy tworzeniu zk jeśli wybrano kontrahenta standard
-Dodano przesyłanie Województwa w adresie kontrahenta
-Dodano możliwość oznaczania duplikatów w magazynie po SKU lub EAN
v81
-Dodano możliwość przesłania wybranych towarów z Subiekta do Baselinker
v80
-Poprawiono pobieranie adresów klientów na dokumencie ZK
v79
-Poprawki sposobu logowania do sfery
-Zmiana weryfikacji adresu na dokumentach na podstawie czy klient chce fakturę a nie jak do tej pory na podstawie wpisanego nipu
-Dodano możliwość aktualizacji danych kontrahenta przed samym wystawieniem dokumentu rozliczeniowego. Opcja przydatna jeśli pomiędzy wystawieniem ZK a dokumentu np paragonu lub faktury nastąpiła zmiana adresu klienta lub formy na np z klienta detalicznego na firmę.
v78
-Dodano możliwość tworzenia dokumentów RS (rachunek sprzedaży)
v77
-Usprawniono tworzenie dokumentów dla bardzo wolnych baz danych.
v76
-Dodano możliwość wyboru typu kontrahenta (standard lub jednorazowy) przy tworzeniu dokumentów.
-Dodano możliwość stworzenia kopii ustawień programu do pliku by móc odtworzyć je na innym komputerze.
v75
-Dodano rozbijanie zestawów w systemie BaseLinker (wersja alfa)
v74
-Poprawki synchronizacji podrzędnej dla synchronizacji po numerze EAN. Synchronizacja podrzędna będzie pomijana dla produktów nie posiadających numeru EAN ponieważ mapowanie produktów nie może być przeprowadzone
v73
- Drobne poprawki fiskalizacji na drukarkach. Wyeliminowano problem który mógł powodować problem z fiskalizacją długich paragonów
v72
- Nowy interfejs programu. przebudowano interfejs na poziomy
v71
-Usunięto błąd powodujący zatrzymywanie się synchronizacji jeśli nie synchronizowaliśmy zdjęć produktów
v70
-Usunięto błąd który powodował że przy dużej wadze pliku errors.log synchronizacja bardzo zwalniała.
v69
- Usunięto weryfikacje połączenia z api baselinker na certyfikacie sslv3 co może powodować problemy z nie kompatbilnością zapytań
v68
- Poprawiono tworzenie ZK. Naprawiono błąd który nie przenosił zamówienia do statusu wystawionego ZK jeśli ZK było już wystawione w Subiekcie
- Dodano wewnętrzny mechanizm archiwizacji zamówień który zapobiega pojawianiu się zapętlonych numerów zamówień
v67
- Wprowadzono timeout dla odpowiedzi serwera baselinker z żądaniem przesłania zdjęcia. Błąd ten mógł powodować zawieszanie się lub zapętlanie synchronizacji.
- Usprawniono synchronizacje zdjęć
v66
- Dodano możliwość synchronizacji zdjęć z Subiekta do BaseLinker'a
v65
- Dodano kilka dodatkowych punktów kontrolnych zczytywania logów dla błędów tworzenia ZK
v64
- Wprowadzono poprawki wydruków paragonów oraz sprawdzania błędów procesu serwera wydruku subiekt. Po błędzie fikalizacji serwer wydruku subiekt nie przyjmował kolejnych poprawnych połączeń. Głęboka integracja procesu wewnętrznego MDF.exe, modyfikacja zmiennych dla MDF w pamięci podręcznej
v63
- Naprawa błędu krytycznego uniemożliwiającego ustawienie lub aktualizacje stawki vat dla pozycji zamówienia. Może powodować błędy w tworzeniu zamówienia w subiekcie.
!! Aktualizacja wysokiego ryzyka błędów. Zalecamy natychmiast zaktualizować program
v62
- Posortowano listy wyborów statusów oraz pól własnych alfabetycznie
- Naprawiono błąd który powodował zamknięcie subiekta jeśli w subiekcie i w integratorze zalogowany był ten sam operator i sprawdzono połączenie z bazą
- Dodano informację pokazującą aktualną wielkość bazy danych podczas sprawdzania połączenia
- Naprawiono zapętlającą się synchronizację lokalizacji co blokowało program
- Naprawiono nieaktualizowanie się stawki vat zw
v61
- Fix który spowalniał synchronizacje podrzędną dla produktów które nie istnieją w magazynie subiekt.
v60
-Dodano możliwość wyboru rodzaju paragonu (zwykły detaliczny lub imienny)
v59
- Dodano możliwość decyzji o skutku magazynowym dla PA lub FS
- Poprawiono tworzenie dokumentów na wybranym magazynie. Dokumenty będą się tworzyć na magazynie który synchronizujemy do BaseLinker
v58
-Poprawiono rozpoznawanie adresów
-Dodano informacje o wersji bazy danych oraz wersji programu subiekt podczas sprawdzania połaczenia
v57
-Naprawiono błąd uniemożliwiający dodanie pozycji jednorazowej ze stawką vat zw
-Naprawiono błąd uniemożliwiający przesłanie pozycji produktu do subiekta ze stawką vat zw
v56
-Poprawki w module "prześlij towary do subiekt"
v55
-Dodano możliwość zapisania atrybutu pozycji zamówienia w opisie pozycji w subiekcie
v54
-Zaimplementowano obsługę wszystkich sterowników baz SQL co ma zniwelować problemy z połączeniem do bazy na różnych ich wersjach. Sterowniki są wykrywane i testowane automatycznie podczas sprawdzania połączenia do bazy.
v53
-Naprawiono błąd który uniemożliwiał stworzenie pozycji jednorazowej kiedy w systemie Baselinker nie posiadała numeru SKU/lub/i/EAN
v52
-Przebudowa modułu synchronizacji. Optymalizacja zapytań, usunięcie wykrytych błędów
v51
- Dalsza przebudowa interfejsu
- Oddzielono zakładki statusów od zakładki przesyłania dokumentów
- Dodano możliwość przesłania dokumentów do pól dodatkowych w BaseLinker
- Usprawniono przesyłanie produktów do subiekta w module narzędzia
- Poprawki synchronizacji zabezpieczające przed błędami (beta)
v50
- Dodano możliwość zatrzymanie przesyłania indeksów do subiekta
- Dodano parametr obowiązkowy SKU w module 'Prześlij towary do subiekt' (musi zawierać od 1 do 20 znaków) nieprawidłowe sku nie zostaną przesłane
v48,49
-Poprawka powodująca zawieszanie się programu podczas eksportu towarów do Subiekta
v47
- Poprawiono błąd kiedy wybrano oznaczanie gwiazdką 'NIE' system zaznaczał wszystkie produkty gwiazdką białą.
- Przebudowa interfejsu na bardziej czytelny
v44,45,46
- Optymalizacje synchronizacji
- Naprawa drobnych błędów synchronizacji
- Optymalizacja prędkości synchronizacji
v43
-Optymalizacja prędkości synchronizacji
v42
- Dodano możliwość mapowania wariantów
v41
- Usprawniono przesyłanie zamówień z subiekta do baselinkera. Dodano przesyłanie wszystkich możliwych pól z subiekta
- Usprawniono wygląd interfejsu
v40
- Dodano możliwość przesyłania utworzonych zamówień w Subiekcie do systemu Baselinker
v39
-Dodano rozszerzony wybór parametrów do przesłania w module narzędzia >> Prześlij towary do subiekt
v38
-Poprawka w narzędziu wysyłającym towary z Baselinkera do subiekt. (usunięto weryfikacje na podstawie numeru EAN, Obecnie towary są rozpoznawane na podstawie numeru SKU a jeśli taki numer nie istnieje przesłany zostanie towar z wygenerowanym losowo numerem SKU)
v37
-Wprowadzono zabezpieczenie przed podwójnym uruchomieniem aplikacji
v36
-Dodano możliwość przesłania towarów z Baselinkera do Subiekt GT
v35
-Dodano możliwość synchronizacji SKU/EAN
- Poprawki wyglądu w interfejsie
v34
- Dodano możliwość przesyłania grup towarów do kategorii w systemie Baselinker
- Poprawiono problem z tworzeniem kontrahenta i ZK kiedy nazwa firmy jest za długa
- poprawki synchronizacji vat przesyłki
v30, 31
- Dodano możliwość fiskalizowania Faktur (FS) na drukarce fiskalnej
v29
- Poprawiono przeliczanie elementów synchronizacji
- Dodano możliwość wyboru wpisania numerów dokumentów w pola dodatkowe w BaseLinker
v26, 27
- Naprawiono błąd krytyczny synchronizacji stanów kiedy nie uwzględnialiśmy rezerwacji produktu
- Poprawki krytyczne przesyłania dokumentów do Baselinkera
- Nowy rodzaj zestawiania połączenia z bazą (beta)
v25
Dodano:
- Możliwość wirtualizacji stanu kompletów
v24
Dodano:
- Możliwość określenia stanu towaru uwzględniając rezerwacje na magazynie Baselinker lub Subiekt lub oba jednocześnie
v23
Dodano:
- Dodano możliwość tworzenie dokumentów WZ z poziomu wybranego statusu
- W tagach dokumentów dodano możliwość wpisania nazwy wystawcy na dokumentach ZK
- Dodano oznaczenia kolizyjne statusów
- Dodano informacje o obecnej wersji programu w tytule okna
Poprawiono:
- Optymalizacja synchronizacji
- Zmieniono system powiadamiania o aktualizacji programu. Teraz w oknie logowania pojawi się przycisk informujący o nowej aktualizacji
v22
Poprawiono
- Krytyczny błąd który w pewnych okolicznościach przy starszej wersji bazy uniemożliwiał tworzenie dokumentów ZK
v21
Dodano:
- Dodano możliwość aktualizacji nazw towarów
- Dodano możliwość aktualizacji wagi produktów
Poprawiono:
- W wyjątkowych okolicznościach nie synchronizowały się wszystkie parametry produktu
v20
Poprawiono:
- Usunięto błąd który montował zestaw nawet jeśli nie posiadał on składników. Obecnie integrator wskaże błąd braku składników w zestawie.
v19
Dodano
- Automatyczne montowanie zestawów w Subiekcie
Poprawiono
- Rozszerzono możliwość wyboru koloru gwiazdki przy oznaczaniu produktów synchronizowanych z Subiektem
v18
Dodano:
- Tworzenie produktów w dokumencie ZK nawet jeśli nie znajdują się na magazynie Subiekt
v17
Dodano:
- Możliwość oznaczania synchronizowanych produktów gwiazdką
- Usuwanie z Baselinkera produktów których nie da się połączyć po wzorcu mapowania
v16
Dodano:
- Możliwość przesyłania kodu producenta do pola produktu w zamówieniu podczas tworzenia ZK
Poprawiono:
- Poprawki synchronizacji podrzędnej i czasu wykorzystania zasobów API BaseLinkera
v15
Dodano:
- Możliwość synchronizacji lokalizacji z pola własnego w Subiekcie
Poprawiono:
- Przyśpieszono start programu
v14
Dodano:
- Nowy algorytm synchronizacji (przygotowanie pod synchronizację dodatkowych elementów z Subiekta)
v13
Poprawiono:
- Usunięto błąd krytyczny w nieprawidłowym synchronizowaniu stawek vat
v12
Dodano:
- Dodano możliwość określenia tagów na dokumencie ZK
v11
Dodano:
- Dodano możliwość synchronizacji stawek vat. Funkcja jest zależna od synchronizacji cen i stanów
- Dodano maskowanie haseł i tokenów w głównym oknie logowania
- Dodano możliwość wyboru czterech pakietów doładowań.
Poprawiono:
- Drobne błędy które w specyficznej sytuacji uniemożliwiały zalogowanie się do bazy danych Subiek(Synchronizacja>>

v10
Dodano:
- Dodano menu kontekstowe dla ikony programu z szybkim dostępem do opcji programu.

v4, v5, v6, v7, v8, v9
Dodano:
- Dodano możliwość tworzenie dokumentów zwrotu w Subiekcie (ZW)
- Usunięcie ZK w Subiekcie na wybranym statusie w BaseLinker
- Dodano możliwość określenia czy towary nieaktywne mają być wysyłane do BaseLinker
Poprawiono:
- Poprawiono odczyt drukarek fiskalnych z Subiekta (usunięto pokazywanie drukarek usuniętych)
- Towary oznaczone jako nieaktywne w Subiekt nie będą przesyłane do katalogu BaseLinker
- Poprawiono błąd podczas pobierania numeru nip poprzez Sfere kiedy zawierał inne znaki niż liczby
- Poprawiono zamykanie się okna Subiekt jeśli było otwarte w momencie tworzenia ZK przez integrator
v3
Dodano:
- Mapowanie stawek vat dla przesyłek. Możliwość wyboru najniższej lub najwyższej stawki vat dla przesyłki która występuje na pozycjach w zamówieniu.

Zostaw komentarz. Napisz sugestię lub zgłoś błąd.
Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Maciej

Możliwość wyboru czy chcemy importować z Subiekta tylko towary aktywne czy również nieaktywne.

2
0
Zostaw komantarz lub sugestiex